Klachten- en klokkenluidersregeling

1. Definities:
• Organisatie: Stouten en Wijnen Accountants B.V.
• Medewerkers: al degenen die werkzaam zijn bij Stouten en Wijnen Accountants B.V.
• Compliance Officer: de compliance officer van Stouten en Wijnen Accountants B.V.
• Bestuur: het bestuur van Stouten en Wijnen Accountants B.V.

 2. Klachten naar aanleiding van de uitvoering van werkzaamheden
Wanneer de uitvoering van werkzaamheden niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, kan dit aanleiding zijn tot klachten van zowel de bij de uitvoering betrokken personen alsook van de opdrachtgever en belanghebbende derden.

Het is de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke accountant om het bestuur schriftelijk te informeren zodra van serieuze klachten sprake is en hem te voorzien van alle relevante documentatie. Klagers kunnen zich desgewenst ook rechtstreeks tot het bestuur of de compliance officer wenden. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van naam en adres van de klager.

 3. Onderzoek door bestuur of de compliance officer
Het bestuur of de compliance officer onderzoekt de klacht en is in dat kader bevoegd om kennis te nemen van alle opdrachtdocumentatie die hij relevant acht. Zij kunnen besluiten om de identiteit van de klager(s) vertrouwelijk te houden. Ook zijn zij bevoegd om juridisch advies in te winnen als zij dat nodig achten. Wanneer de compliance officer bij de klachtbehandeling is ingeschakeld, adviseert zij het bestuur en overweegt hierbij of aanspraak op de afgesloten (beroepsaansprakelijkheids)verzekeringen moet worden gedaan.

 4. Documentatie en rapportering
Het onderzoek wordt zodanig gedocumenteerd, dat het dossier de conclusies kan dragen. Het bestuur formuleert zijn voorgenomen conclusie. De verantwoordelijke accountant wordt in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven. Vervolgens rapporteert het bestuur met afschrift aan de verantwoordelijke accountant.

 5. Taak van het bestuur
Het is de taak van het bestuur om:
• De uitkomsten met de verantwoordelijke accountant te bespreken.
• Passende maatregelen te (doen) nemen.
• De uitkomsten met de klager(s) te bespreken, tenzij het bestuur besluit om dit aan de verantwoordelijke accountant over te laten.
• Zonodig maatregelen te (doen) nemen tot aanpassing van instructies, opleidingen, of voorschriften.

6. Bekendmaking van deze regeling
Aan deze regeling wordt bekendheid gegeven door opneming in het kwaliteitshandboek en door publicatie op de website van Stouten en Wijnen Accountants B.V.